SOUHLAS S NAŠIMI PRÁVNÍMI PODMÍNKAMI

Jsme INBROLLY s.r.o., podnikající jako INBROLLY ('Společnost', 'my', nebo 'naše'), společnost vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 343960, adresa V Zahradách 337, Křenice 25084. Naše registrační číslo je 09879391.

Provozujeme webovou stránku http://www.inbrolly.cz ('Stránku'), jakož i veškeré další související produkty a služby, které odkazují na tyto právní podmínky (dále jen "právní podmínky") (společně dále jen "služby").

Můžete nás kontaktovat emailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo poštou na adresu V Zahradách 337, 25084 Křenice.

Tyto právní podmínky představují právně závaznou dohodu uzavřenou mezi vámi, ať už osobně nebo jménem právnické osoby ("vy"), a společností INBROLLY s.r.o., týkající se vašeho přístupu ke službám a jejich používání. Souhlasíte s tím, že přístupem ke Službám jste si přečetli všechny tyto Právní podmínky, porozuměli jste jim a souhlasíte s jejich dodržováním. POKUD NESOUHLASÍTE SE VŠEMI TĚMITO PRÁVNÍMI PODMÍNKAMI, JE VÁM VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNO SLUŽBY POUŽÍVAT A MUSÍTE JE OKAMŽITĚ PŘESTAT POUŽÍVAT.

Doplňkové podmínky nebo dokumenty, které mohou být čas od času zveřejněny v rámci Služeb, jsou tímto výslovně začleněny do tohoto dokumentu formou odkazu. Vyhrazujeme si právo na základě vlastního uvážení čas od času provést změny nebo úpravy těchto právních podmínek. Na veškeré změny vás upozorníme aktualizací data "Poslední aktualizace" těchto právních podmínek a vy se vzdáváte práva na obdržení konkrétního oznámení o každé takové změně. Je vaší odpovědností tyto Právní podmínky pravidelně kontrolovat, abyste byli o aktualizacích informováni. Změny v jakýchkoli revidovaných právních podmínkách se na vás budou vztahovat a bude se mít za to, že jste se s nimi seznámili a že jste je přijali, pokud budete pokračovat v používání Služeb po datu zveřejnění takových revidovaných právních podmínek.

Služby jsou určeny pro uživatele starší 18 let. Osobám mladším 18 let není dovoleno Služby používat ani se v nich registrovat.

Doporučujeme vám vytisknout si kopii těchto Právních podmínek pro vlastní potřebu.

TABLE OF CONTENTS

 1. NAŠE SLUŽBY
 2. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
 3. PROHLÁŠENÍ UŽIVATELE
 4. REGISTRACE UŽIVATELE
 5. PRODUKTY
 6. NÁKUPY A PLATBY
 7. ZÁSADY VRÁCENÍ PENĚZ
 8. ZAKÁZANÉ ČINNOSTI
 9. PŘÍSPĚVKY GENEROVANÉ UŽIVATELI
 10. LICENCE NA PŘÍSPĚVKY
 11. POKYNY PRO RECENZE
 12. SPRÁVA SLUŽEB
 13. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 14. PORUŠOVÁNÍ AUTORSKÝCH PRÁV
 15. DOBA PLATNOSTI A UKONČENÍ
 16. ZMĚNY A PŘERUŠENÍ
 17. PRÁVNÍ PŘEDPISY
 18. ŘEŠENÍ SPORŮ
 19. OPRAVY
 20. ZŘEKNUTÍ SE POVINNOSTÍ
 21. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
 22. ODŠKODNĚNÍ
 23. ÚDAJE UŽIVATELE
 24. ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE, TRANSAKCE A PODPISY
 25. RŮZNÉ
 26. KONTAKT

 

1. NAŠE SLUŽBY

Informace poskytované při používání Služeb nejsou určeny k distribuci nebo použití jakoukoli osobou nebo subjektem v jakékoli jurisdikci nebo zemi, kde by taková distribuce nebo použití byly v rozporu se zákonem nebo nařízením nebo kde by se na nás vztahovala jakákoli registrační povinnost v takové jurisdikci nebo zemi. Osoby, které se rozhodnou přistupovat ke Službám z jiných míst, tak proto činí z vlastní iniciativy a jsou výhradně odpovědné za dodržování místních zákonů, pokud a v jakém rozsahu se na ně místní zákony vztahují.

Služby nejsou přizpůsobeny tak, aby vyhovovaly předpisům specifickým pro dané odvětví, takže pokud by vaše interakce podléhala takovým zákonům, nesmíte Služby používat.

2. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Naše duševní vlastnictví

Jsme vlastníkem nebo držitelem licence na veškerá práva duševního vlastnictví k našim službám, včetně veškerého zdrojového kódu, databází, funkcí, softwaru, designu webových stránek, zvuku, videa, textu, fotografií a grafiky ve službách (souhrnně "obsah"), jakož i ochranných známek, servisních značek a log v nich obsažených (dále jen "značky").

Náš Obsah a Značky jsou chráněny zákony o autorských právech a ochranných známkách (a různými dalšími právy duševního vlastnictví a zákony o nekalé soutěži) a smlouvami ve Spojených státech a po celém světě.

Obsah a Značky jsou poskytovány ve Službách nebo jejich prostřednictvím "TAK, JAK JSOU", pouze pro vaše osobní, nekomerční použití nebo pro interní obchodní účely.

Vaše používání našich služeb

Subject to your compliance with these Legal Terms, including the 'PROHIBITED ACTIVITIES' section below, we grant you a non-exclusive, non-transferable, revocable licence to:

Za předpokladu, že dodržujete tyto právní podmínky, včetně níže uvedené části "ZAKÁZANÉ ČINNOSTI", vám udělujeme nevýhradní, nepřenosnou a odvolatelnou licenci na:

 • přístup ke službám; a
 • stahovat nebo tisknout kopie jakékoli části obsahu, ke kterému jste řádně získali přístup.

výhradně pro vaše osobní, nekomerční použití nebo interní obchodní účely.

S výjimkou případů uvedených v této části nebo jinde v našich právních podmínkách nesmí být žádná část služeb ani žádný obsah nebo značky kopírovány, reprodukovány, sdružovány, znovu publikovány, nahrávány, zveřejňovány, veřejně vystavovány, kódovány, překládány, přenášeny, distribuovány, prodávány, licencovány nebo jinak využívány pro jakékoli komerční účely bez našeho výslovného předchozího písemného souhlasu.

Pokud si přejete využít Služby, Obsah nebo Značky jinak, než jak je uvedeno v této části nebo jinde v našich právních podmínkách, adresujte svůj požadavek na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Pokud vám někdy udělíme povolení zveřejnit, reprodukovat nebo veřejně vystavit jakoukoli část našich Služeb nebo Obsahu, musíte nás označit jako vlastníky nebo poskytovatele licence na Služby, Obsah nebo Značky a zajistit, aby se při zveřejňování, reprodukci nebo vystavování našeho Obsahu objevilo nebo bylo viditelné jakékoli upozornění na autorská práva nebo vlastnická práva.

Vyhrazujeme si veškerá práva, která vám nebyla výslovně udělena ke službám, obsahu a značkám.

Jakékoli porušení těchto práv duševního vlastnictví bude představovat podstatné porušení našich právních podmínek a vaše právo používat naše Služby bude okamžitě ukončeno.

Vaše návrhy a příspěvky

Před použitím našich služeb si prosím pečlivě prostudujte tuto část a část "ZAKÁZANÉ ČINNOSTI", abyste pochopili (a) práva, která nám dáváte, a (b) povinnosti, které máte, když zveřejníte nebo nahrajete jakýkoli obsah prostřednictvím služeb.

Návrhy: Přímým zasláním jakéhokoli dotazu, komentáře, návrhu, nápadu, zpětné vazby nebo jiných informací o službách (dále jen "příspěvky") souhlasíte s tím, že na nás převádíte veškerá práva duševního vlastnictví k takovým příspěvkům. Souhlasíte s tím, že nám toto Podání patří a že jsme oprávněni je neomezeně používat a šířit k jakémukoli zákonnému účelu, komerčnímu či jinému, aniž bychom vám za to museli přiznávat nebo vyplácet náhradu.

Příspěvky: Služby vás mohou vyzývat k chatování, přispívání nebo účasti na blozích, diskusních fórech, online fórech a dalších funkcích, během nichž můžete vytvářet, odesílat, zveřejňovat, zobrazovat, přenášet, publikovat, distribuovat nebo vysílat obsah a materiály nám nebo prostřednictvím Služeb, mimo jiné včetně textu, písemností, videa, zvuku, fotografií, hudby, grafiky, komentářů, recenzí, návrhů hodnocení, osobních informací nebo jiných materiálů (dále jen "Příspěvky"). Za Příspěvek se považuje také jakýkoli Příspěvek, který je veřejně zveřejněn.

Berete na vědomí, že Příspěvky mohou být viditelné ostatními uživateli Služeb.

Když zveřejníte Příspěvky, udělujete nám licenci (včetně použití vašeho jména, ochranných známek a log): Zveřejněním jakýchkoli Příspěvků nám udělujete neomezené, neomezené, neodvolatelné, trvalé, nevýhradní, převoditelné, bezplatné, plně zaplacené celosvětové právo a licenci na: používat, kopírovat, reprodukovat, distribuovat, prodávat, přeprodávat, publikovat, vysílat, přejmenovávat, ukládat, veřejně předvádět, veřejně vystavovat, přeformátovávat, překládat, pořizovat výňatky (celé nebo jejich části) a využívat vaše Příspěvky (včetně, mimo jiné, vaší podoby, jména a hlasu) pro jakékoli komerční, reklamní nebo jiné účely, připravovat odvozená díla z vašich Příspěvků nebo je začleňovat do jiných děl a poskytovat sublicence k licencím uděleným v této části. Naše použití a šíření může probíhat v jakýchkoli mediálních formátech a prostřednictvím jakýchkoli mediálních kanálů.

Tato licence zahrnuje naše použití vašeho jména, názvu společnosti a názvu franšízy, podle potřeby, a všech ochranných známek, známek služeb, obchodních názvů, log a osobních a komerčních obrázků, které poskytnete.

Jste odpovědní za to, co zveřejníte nebo nahrajete: Odesláním příspěvků a/nebo zveřejněním příspěvků prostřednictvím kterékoli části služeb nebo zpřístupněním příspěvků prostřednictvím služeb propojením vašeho účtu prostřednictvím služeb s jakýmkoli vaším účtem na sociální síti, odpovídáte za to, že

 • potvrdit, že jste si přečetli a souhlasíte s našimi "ZAKÁZANÝMI ČINNOSTMI" a nebudete prostřednictvím Služeb zveřejňovat, odesílat, zveřejňovat, nahrávat ani přenášet žádné příspěvky, které jsou nezákonné, obtěžující, nenávistné, škodlivé, hanlivé, obscénní, šikanující, urážlivé, diskriminační, ohrožující jakoukoli osobu nebo skupinu, sexuálně explicitní, nepravdivé, nepřesné, klamavé nebo zavádějící;
 • v rozsahu přípustném podle platných právních předpisů se vzdát veškerých morálních práv k jakémukoli takovému příspěvku a/nebo příspěvku;
 • ručíte za to, že všechny tyto příspěvky jsou vaše originální nebo že máte potřebná práva a licence k jejich předložení a že jste plně oprávněni nám poskytnout výše uvedená práva ve vztahu k vašim příspěvkům a / nebo příspěvkům; a
  zaručujete a prohlašujete, že vaše Příspěvky a/nebo Podání nepředstavují důvěrné informace.

Za své Příspěvky a/nebo Podání nesete výhradní odpovědnost a výslovně souhlasíte s tím, že nám uhradíte veškeré ztráty, které nám mohou vzniknout v důsledku porušení (a) tohoto oddílu, (b) práv duševního vlastnictví třetí strany nebo (c) platných právních předpisů.

Váš Obsah můžeme odstranit nebo upravit: Přestože nejsme povinni monitorovat žádné Příspěvky, máme právo kdykoli bez předchozího upozornění odstranit nebo upravit jakýkoli Příspěvek, pokud jej podle našeho rozumného názoru považujeme za škodlivý nebo porušující tyto Právní podmínky. Pokud takové Příspěvky odstraníme nebo upravíme, můžeme také pozastavit nebo zablokovat váš účet a nahlásit vás úřadům.

Porušení autorských práv

Respektujeme práva duševního vlastnictví ostatních. Pokud se domníváte, že jakýkoli materiál dostupný ve Službách nebo jejich prostřednictvím porušuje autorská práva, která vlastníte nebo nad nimiž máte kontrolu, neprodleně se obraťte na níže uvedenou část "Porušování autorských práv".

3. REPREZENTACE UŽIVATELŮ

Používáním Služeb prohlašujete a zaručujete se, že: (1) všechny registrační informace, které poskytnete, budou pravdivé, přesné, aktuální a úplné; (2) budete udržovat přesnost těchto informací a v případě potřeby je budete neprodleně aktualizovat; (3) jste způsobilí k právním úkonům a souhlasíte s dodržováním těchto právních podmínek; (4) nejste nezletilí v jurisdikci, ve které máte bydliště; (5) nebudete přistupovat ke Službám automatizovanými nebo nelidskými prostředky, ať už prostřednictvím bota, skriptu nebo jinak; (6) nebudete používat Služby k žádnému nezákonnému nebo neoprávněnému účelu; a (7) vaše používání Služeb nebude v rozporu s platnými zákony nebo předpisy.

Pokud poskytnete jakékoli nepravdivé, nepřesné, neaktuální nebo neúplné informace, máme právo pozastavit nebo zrušit váš účet a odmítnout jakékoli současné nebo budoucí používání Služeb (nebo jakékoli jejich části).

4. REGISTRACE UŽIVATELE

Pro používání Služeb můžete být požádáni o registraci. Souhlasíte s tím, že budete své heslo uchovávat v tajnosti a budete zodpovědní za veškeré použití svého účtu a hesla. Vyhrazujeme si právo odstranit, odvolat nebo změnit vámi zvolené uživatelské jméno, pokud podle našeho uvážení zjistíme, že je nevhodné, obscénní nebo jinak závadné.

5. PRODUKTY

Vynakládáme veškeré úsilí, abychom co nejpřesněji zobrazovali barvy, vlastnosti, specifikace a podrobnosti produktů dostupných v rámci služeb. Nezaručujeme však, že barvy, vlastnosti, specifikace a podrobnosti produktů budou přesné, úplné, spolehlivé, aktuální nebo bez jiných chyb, a váš elektronický displej nemusí přesně odrážet skutečné barvy a podrobnosti produktů. Dostupnost všech produktů závisí na jejich dostupnosti a nemůžeme zaručit, že budou skladem. Vyhrazujeme si právo kdykoli z jakéhokoli důvodu přestat nabízet jakékoli výrobky. Ceny všech výrobků se mohou změnit.

6. NÁKUPY A PLATBY

Přijímáme následující formy plateb:

 • Visa
 • Mastercard
 • převodem na bankovní účet

Souhlasíte s tím, že budete poskytovat aktuální, úplné a přesné informace o nákupu a účtu pro všechny nákupy provedené prostřednictvím Služeb. Dále souhlasíte s tím, že budete neprodleně aktualizovat informace o účtu a platbách, včetně e-mailové adresy, způsobu platby a data vypršení platnosti platební karty, abychom mohli dokončit vaše transakce a v případě potřeby vás kontaktovat. K ceně nákupů bude připočtena daň z prodeje, pokud to budeme považovat za nutné. Ceny můžeme kdykoli změnit. Všechny platby se provádějí v českých korunách, eurech a amerických dolarech.

Souhlasíte s tím, že uhradíte veškeré poplatky za nákupy podle aktuálně platných cen a případné poplatky za dopravu, a opravňujete nás k tomu, abychom při zadání objednávky tyto částky účtovali vámi zvolenému poskytovateli platebních služeb. Vyhrazujeme si právo opravit případné chyby nebo omyly v cenách, a to i v případě, že jsme již požádali o platbu nebo ji obdrželi.

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku zadanou prostřednictvím Služeb. Dle vlastního uvážení můžeme omezit nebo zrušit množství zakoupené na osobu, domácnost nebo objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat objednávky zadané stejným zákaznickým účtem nebo pod stejným zákaznickým účtem, stejným způsobem platby a/nebo objednávky, které používají stejnou fakturační nebo dodací adresu. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které se podle našeho vlastního uvážení jeví jako objednávky podané dealery, prodejci nebo distributory.

7. ZÁSADY VRÁCENÍ

Máte právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů. Lhůta uvedená v první větě běží ode dne uzavření smlouvy a ode dne převzetí zboží. Zboží byste měli spotřebiteli vrátit kompletní, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně původního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém jste zboží obdrželi. Peníze vám budou vráceny do 14 dnů od vrácení zboží.

8. ZAKÁZANÉ ČINNOSTI

Ke službám nesmíte přistupovat ani je používat k jiným účelům, než ke kterým jsme služby zpřístupnili. Služby nelze používat v souvislosti s jakýmikoliv komerčními aktivitami, s výjimkou těch, které jsou námi výslovně schváleny nebo podporovány.

Jako uživatelé Služeb se zavazujete, že nebudete:

 • Systematicky získávat data nebo jiný obsah ze Služeb za účelem přímého nebo nepřímého vytváření nebo sestavování sbírky, kompilace, databáze nebo adresáře bez našeho písemného souhlasu.
 • Podvádět, klamat nebo uvádět v omyl nás i ostatní uživatele, zejména při pokusech o získání citlivých informací o účtu, jako jsou uživatelská hesla.
 • Obcházet, vypínat nebo jinak zasahovat do bezpečnostních funkcí Služeb, včetně funkcí, které zabraňují nebo omezují používání nebo kopírování jakéhokoli Obsahu nebo vynucují omezení používání Služeb a/nebo Obsahu v nich obsaženého.
 • Znevažovat, špinit nebo jinak poškozovat podle našeho názoru nás a/nebo Služby.
 • Používat jakékoli informace získané ze Služeb za účelem obtěžování, zneužívání nebo poškozování jiné osoby.
 • Nevhodně využívat naše služby podpory nebo podávat falešná hlášení o zneužití nebo nevhodném chování.
 • Používat Služby způsobem, který není v souladu s platnými zákony nebo předpisy.
 • Neoprávněně vytvářet rámce nebo odkazy na Služby.
 • Nahrávat nebo přenášet (nebo se pokoušet nahrávat nebo přenášet) viry, trojské koně nebo jiný materiál, včetně nadměrného používání velkých písmen a rozesílání spamu (nepřetržité zasílání opakujícího se textu), který narušuje nerušené používání a využívání Služeb jakoukoli stranou nebo upravuje, poškozuje, narušuje, mění nebo narušuje používání, vlastnosti, funkce, provoz nebo údržbu Služeb.
 • Zapojovat se do jakéhokoli automatizovaného používání systému, například pomocí skriptů k odesílání komentářů nebo zpráv nebo pomocí jakýchkoli nástrojů pro dolování dat, robotů nebo podobných nástrojů pro sběr a extrakci dat.
 • Odstraňovat z jakéhokoli obsahu upozornění na autorská nebo jiná vlastnická práva.
 • Pokoušet se vydávat za jiného uživatele nebo osobu nebo používat uživatelské jméno jiného uživatele.
 • Nahrávat nebo přenášet (nebo se pokoušet nahrávat nebo přenášet) jakýkoli materiál, který funguje jako pasivní nebo aktivní mechanismus sběru nebo přenosu informací, mimo jiné včetně jasných grafických výměnných formátů ("gifů"), pixelů 1×1, webových chyb, souborů cookie nebo jiných podobných zařízení (někdy označovaných jako "spyware" nebo "mechanismy pasivního sběru" nebo "pcms").
 • narušovat, rušit nebo nepřiměřeně zatěžovat Služby nebo sítě či služby připojené ke Službám.
  Obtěžovat, obtěžovat, zastrašovat nebo vyhrožovat některému z našich zaměstnanců nebo zástupců, kteří se podílejí na poskytování jakékoli části Služeb.
 • Pokoušet se obejít jakákoli opatření Služeb, která mají zabránit nebo omezit přístup ke Službám nebo jakékoli jejich části.
 • Kopírovat nebo upravovat software Služeb, mimo jiné včetně Flash, PHP, HTML, JavaScript nebo jiného kódu.
 • S výjimkou případů povolených platnými právními předpisy dešifrovat, dekompilovat, rozebírat nebo zpětně analyzovat jakýkoli software, který je součástí Služeb nebo je jakýmkoli způsobem jejich součástí.
 • S výjimkou případů, které mohou být výsledkem standardního použití vyhledávače nebo internetového prohlížeče, používat, spouštět, vyvíjet nebo distribuovat jakýkoli automatizovaný systém, mimo jiné včetně jakéhokoli pavouka, robota, podvodného nástroje, škrabáku nebo offline čtečky, který přistupuje ke službám, nebo používat či spouštět jakýkoli neautorizovaný skript nebo jiný software.
 • Využívat nákupního agenta nebo zprostředkovatele nákupu pro nákupy v rámci Služeb.
 • Provádět jakékoli neoprávněné využívání Služeb, včetně shromažďování uživatelských jmen a/nebo e-mailových adres uživatelů elektronickými nebo jinými prostředky za účelem zasílání nevyžádaných e-mailů nebo vytváření uživatelských účtů automatizovanými prostředky nebo pod falešnými záminkami.
 • Používat Služby v rámci snahy konkurovat nám nebo jinak využívat Služby a/nebo obsah k jakémukoli úsilí o získání příjmů nebo komerčnímu podnikání.

9. PŘÍSPĚVKY GENEROVANÉ UŽIVATELI

Služby vás mohou vyzývat k chatování, přispívání nebo účasti na blozích, diskusních fórech, online fórech a dalších funkcích a mohou vám poskytovat možnost vytvářet, odesílat, zveřejňovat, zobrazovat, přenášet, předvádět, publikovat, distribuovat nebo vysílat obsah a materiály pro nás nebo ve službách, mimo jiné včetně textu, písemností, videa, zvuku, fotografií, grafiky, komentářů, návrhů nebo osobních informací či jiných materiálů (souhrnně "příspěvky"). Příspěvky mohou být zobrazeny ostatními uživateli Služeb a prostřednictvím webových stránek třetích stran. S Příspěvky, které předáte, proto může být nakládáno jako s nedůvěrnými a nechráněnými. Když vytvoříte nebo zpřístupníte jakýkoli Příspěvek, prohlašujete a zaručujete, že:

 • Vytvoření, distribuce, přenos, veřejné vystavení nebo předvedení a zpřístupnění, stahování nebo kopírování vašich Příspěvků neporušuje a nebude porušovat vlastnická práva, mimo jiné včetně autorských práv, patentů, ochranných známek, obchodního tajemství nebo morálních práv jakékoli třetí strany.
 • Jste tvůrcem a vlastníkem nebo máte potřebné licence, práva, souhlasy, uvolnění a povolení k používání a k oprávnění nás, Služeb a ostatních uživatelů Služeb používat vaše Příspěvky jakýmkoli způsobem, který předpokládají Služby a tyto Právní podmínky.
 • Máte písemný souhlas, uvolnění a/nebo povolení každé identifikovatelné fyzické osoby ve vašich Příspěvcích k použití jména nebo podobizny každé takové identifikovatelné fyzické osoby, abyste umožnili zařazení a použití vašich Příspěvků jakýmkoli způsobem uvažovaným Službami a těmito Právními podmínkami.
 • Vaše Příspěvky nejsou nepravdivé, nepřesné ani zavádějící.
 • Vaše Příspěvky nejsou nevyžádanou nebo nepovolenou reklamou, propagačními materiály, pyramidovými schématy, řetězovými dopisy, spamem, hromadnými zásilkami ani jinými formami nabádání.
 • Vaše příspěvky nejsou obscénní, oplzlé, lascivní, oplzlé, násilné, obtěžující, pomlouvačné, hanlivé nebo jinak závadné (podle našeho uvážení).
 • Vaše příspěvky nikoho nezesměšňují, nezesměšňují, neznevažují, nezastrašují ani nezneužívají.
 • Vaše Příspěvky nejsou používány k obtěžování nebo vyhrožování (v právním smyslu těchto pojmů) jiné osobě a k propagaci násilí vůči konkrétní osobě nebo skupině osob.
 • Vaše Příspěvky neporušují žádný platný zákon, nařízení nebo předpis.
 • Vaše příspěvky neporušují práva na soukromí nebo publicitu žádné třetí strany.
 • Vaše Příspěvky neporušují žádný platný zákon týkající se dětské pornografie nebo jinak určený k ochraně zdraví nebo blaha nezletilých.
 • Vaše Příspěvky neobsahují žádné urážlivé komentáře, které by souvisely s rasou, národností, pohlavím, sexuálními preferencemi nebo fyzickým postižením.
 • Vaše Příspěvky jinak neporušují žádné ustanovení těchto právních podmínek ani žádný platný zákon či nařízení, ani neodkazují na materiál, který je v rozporu s těmito podmínkami.

Jakékoli používání Služeb v rozporu s výše uvedeným porušuje tyto Právní podmínky a může mít mimo jiné za následek ukončení nebo pozastavení vašich práv na používání Služeb.

10. LICENCE NA PŘÍSPĚVKY

Zveřejněním svých příspěvků v jakékoli části Služeb nám automaticky udělujete a prohlašujete a zaručujete, že máte právo nám udělit neomezené, neomezené, neodvolatelné, trvalé, nevýhradní, převoditelné, bezplatné, plně placené, celosvětové právo a licenci k hostování, používání, kopírování, reprodukci, zveřejňování, prodeji, dalšímu prodeji, publikování, vysílání, přepisování, archivaci, ukládání, cache, veřejně předvádět, veřejně zobrazovat, přeformátovat, překládat, přenášet, pořizovat výňatky (vcelku nebo po částech) a distribuovat takové Příspěvky (mimo jiné včetně vaší podobizny a hlasu) za jakýmkoli komerčním, reklamním nebo jiným účelem a připravovat z nich odvozená díla nebo je začleňovat do jiných děl a udělovat a povolovat podlicence k výše uvedeným činnostem. K použití a šíření může docházet v jakýchkoli mediálních formátech a prostřednictvím jakýchkoli mediálních kanálů.

Tato licence se vztahuje na jakoukoli formu, médium nebo technologii, která je nyní známá nebo bude vyvinuta v budoucnu, a zahrnuje naše použití vašeho jména, názvu společnosti a názvu franšízy, podle potřeby, a všech ochranných známek, známek služeb, obchodních názvů, log a osobních a komerčních obrázků, které poskytnete. Vzdáváte se všech morálních práv k vašim příspěvkům a zaručujete, že morální práva k vašim příspěvkům nebyla uplatněna jinak.

K vašim Příspěvkům neuplatňujeme žádné vlastnické právo. Vy si ponecháváte plné vlastnictví všech svých Příspěvků a veškerých práv duševního vlastnictví nebo jiných vlastnických práv spojených s vašimi Příspěvky. Nejsme odpovědní za žádná prohlášení nebo prohlášení ve vašich Příspěvcích, které jste poskytli v jakékoli oblasti Služeb. Za své Příspěvky ve Službách nesete výhradní odpovědnost a výslovně souhlasíte s tím, že nás zbavujete veškeré odpovědnosti a zdržíte se jakýchkoli právních kroků vůči nám v souvislosti s vašimi Příspěvky.

Máme právo dle vlastního uvážení (1) upravovat, redigovat nebo jinak měnit jakékoli Příspěvky; (2) přeřazovat jakékoli Příspěvky do vhodnějších kategorií a umisťovat je na vhodnější místa ve Službách; a (3) kdykoli a z jakéhokoli důvodu bez předchozího upozornění předběžně prověřit nebo odstranit jakékoli Příspěvky. Nejsme povinni sledovat vaše Příspěvky.

11. POKYNY PRO RECENZE

Ve Službách vám můžeme poskytnout oblasti, kde můžete zanechat recenze nebo hodnocení. Při zveřejňování recenzí musíte splňovat následující kritéria: (1) měli byste mít přímou zkušenost s hodnocenou osobou/subjektem; (2) vaše recenze by neměly obsahovat urážlivé nadávky ani hanlivé, rasistické, urážlivé nebo nenávistné výrazy; (3) vaše recenze by neměly obsahovat diskriminační odkazy na základě náboženství, rasy, pohlaví, národnosti, věku, rodinného stavu, sexuální orientace nebo zdravotního postižení; (4) vaše recenze by neměly obsahovat odkazy na nezákonnou činnost; (5) pokud zveřejňujete negativní recenze, neměli byste být spojováni s konkurencí; (6) neměli byste činit žádné závěry ohledně zákonnosti jednání; (7) nesmíte zveřejňovat žádná nepravdivá nebo zavádějící prohlášení; a (8) nesmíte organizovat kampaň, která by ostatní nabádala k zveřejňování recenzí, ať už pozitivních nebo negativních.

Recenze můžeme přijmout, odmítnout nebo odstranit podle vlastního uvážení. Nemáme absolutně žádnou povinnost recenze prověřovat nebo mazat, a to ani v případě, že někdo považuje recenze za sporné nebo nepřesné. Recenze nejsou námi schvalovány a nemusí nutně vyjadřovat naše názory ani názory našich přidružených společností nebo partnerů. Nepřebíráme odpovědnost za žádnou recenzi ani za žádné nároky, závazky nebo ztráty vyplývající z recenzí. Zveřejněním recenze nám tímto udělujete trvalé, nevýhradní, celosvětové, bezplatné, plně placené, převoditelné a sublicencovatelné právo a licenci k reprodukci, úpravám, překladům, přenosu jakýmikoli prostředky, zobrazování, provádění a/nebo distribuci veškerého obsahu týkajícího se recenze.

12. SPRÁVA SLUŽEB

Vyhrazujeme si právo, nikoliv však povinnost: (2) podniknout příslušné právní kroky proti komukoli, kdo podle našeho uvážení porušuje zákon nebo tyto právní podmínky, včetně, ale bez omezení, nahlášení takového uživatele orgánům činným v trestním řízení; (3) podle našeho uvážení a bez omezení odmítnout, omezit přístup, omezit dostupnost nebo zakázat (v technologicky proveditelném rozsahu) jakýkoli váš příspěvek nebo jeho část; (4) dle vlastního uvážení a bez omezení, upozornění nebo odpovědnosti odstranit ze Služeb nebo jinak zakázat všechny soubory a obsah, které jsou nadměrně velké nebo jakýmkoli způsobem zatěžují naše systémy; a (5) jinak spravovat Služby způsobem určeným k ochraně našich práv a majetku a k usnadnění řádného fungování Služeb.

13. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Záleží nám na ochraně osobních údajů a jejich zabezpečení. Přečtěte si prosím naše zásady ochrany osobních údajů. Používáním služeb souhlasíte s našimi Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou součástí těchto právních podmínek. Upozorňujeme, že Služby jsou hostovány v České republice. Pokud ke Službám přistupujete z jiné oblasti světa, kde platí zákony nebo jiné požadavky upravující shromažďování, používání nebo zveřejňování osobních údajů, které se liší od platných zákonů v Česku, pak dalším používáním Služeb přenášíte své údaje do Česka a výslovně souhlasíte s tím, aby byly vaše údaje přenášeny a zpracovávány v Česku.

14. PORUŠOVÁNÍ AUTORSKÝCH PRÁV

Respektujeme práva duševního vlastnictví ostatních. Pokud se domníváte, že jakýkoli materiál dostupný ve Službách nebo jejich prostřednictvím porušuje autorská práva, která vlastníte nebo nad nimiž máte kontrolu, neprodleně nás o tom informujte prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů ("Oznámení"). Kopie vašeho Oznámení bude zaslána osobě, která materiál uvedený v Oznámení zveřejnila nebo uložila. Upozorňujeme vás, že podle platných právních předpisů můžete nést odpovědnost za škodu, pokud v Oznámení uvedete nepravdivé údaje. Pokud si tedy nejste jisti, že materiál umístěný ve Službách nebo na nějž Služby odkazují, porušuje vaše autorská práva, měli byste nejprve zvážit kontaktování právníka.

15. DOBA PLATNOSTI A UKONČENÍ

Tyto právní podmínky zůstávají v platnosti po celou dobu používání Služeb. BEZ OMEZENÍ JAKÉHOKOLI JINÉHO USTANOVENÍ TĚCHTO PRÁVNÍCH PODMÍNEK SI VYHRAZUJEME PRÁVO PODLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ NEBO ODPOVĚDNOSTI ODEPŘÍT PŘÍSTUP KE SLUŽBÁM A JEJICH POUŽÍVÁNÍ (VČETNĚ ZABLOKOVÁNÍ URČITÝCH IP ADRES) JAKÉKOLI OSOBĚ Z JAKÉHOKOLI DŮVODU NEBO BEZ DŮVODU, MIMO JINÉ I Z DŮVODU PORUŠENÍ JAKÉHOKOLI PROHLÁŠENÍ, ZÁRUKY NEBO DOHODY OBSAŽENÉ V TĚCHTO PRÁVNÍCH PODMÍNKÁCH NEBO JAKÉHOKOLI PLATNÉHO ZÁKONA NEBO NAŘÍZENÍ. MŮŽEME KDYKOLI A BEZ VAROVÁNÍ UKONČIT VAŠE POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB NEBO ÚČAST NA NICH NEBO VYMAZAT VÁŠ ÚČET A JAKÝKOLI OBSAH NEBO INFORMACE, KTERÉ JSTE ZVEŘEJNILI, A TO PODLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ.

Pokud z jakéhokoli důvodu ukončíme nebo pozastavíme váš účet, je vám zakázáno registrovat se a vytvářet nový účet pod svým jménem, falešným nebo vypůjčeným jménem nebo jménem jakékoli třetí strany, a to i v případě, že můžete jednat jménem třetí strany. Kromě zrušení nebo pozastavení vašeho účtu si vyhrazujeme právo podniknout příslušné právní kroky, mimo jiné včetně občanskoprávních, trestních a soudních žalob.

16. ZMĚNY A PŘERUŠENÍ

Vyhrazujeme si právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu měnit, upravovat nebo odstraňovat obsah služeb podle vlastního uvážení a bez předchozího upozornění. Nejsme však povinni aktualizovat žádné informace v našich službách. Vyhrazujeme si také právo kdykoli bez předchozího upozornění upravit nebo ukončit poskytování všech Služeb nebo jejich části. Za jakoukoli úpravu, změnu ceny, pozastavení nebo přerušení poskytování Služeb neneseme vůči vám ani žádné třetí straně odpovědnost.

Nemůžeme zaručit, že Služby budou dostupné po celou dobu. Může dojít k hardwarovým, softwarovým nebo jiným problémům nebo k nutnosti provést údržbu související se Službami, což může mít za následek přerušení, zpoždění nebo chyby. Vyhrazujeme si právo Služby kdykoli a z jakéhokoli důvodu změnit, revidovat, aktualizovat, pozastavit, přerušit nebo jinak upravit, aniž bychom vás o tom informovali. Souhlasíte s tím, že neneseme žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty, škody nebo nepříjemnosti způsobené nemožností přístupu ke Službám nebo jejich používání během jakéhokoli výpadku nebo přerušení poskytování Služeb. Žádné ustanovení těchto právních podmínek nás nezavazuje k údržbě a podpoře Služeb ani k poskytování jakýchkoli oprav, aktualizací nebo vydání v souvislosti s nimi.

17. PRÁVNÍ PŘEDPISY

Tyto právní podmínky se řídí a vykládají podle českého práva a použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je výslovně vyloučeno. Pokud je vaše obvyklé bydliště v EU a jste spotřebitel, máte navíc ochranu, kterou vám poskytují závazná ustanovení právních předpisů v zemi vašeho bydliště. INBROLLY s.r.o. i vy souhlasíte s tím, že se podřizujete nevýlučné soudní pravomoci soudů, což znamená, že můžete uplatnit nárok na ochranu svých práv na ochranu spotřebitele v souvislosti s těmito právními podmínkami v České republice nebo v zemi EU, ve které máte bydliště.

18. ŘEŠENÍ SPORŮ

Závazná arbitráž

Veškeré spory vyplývající ze vztahů mezi stranami těchto právních podmínek budou rozhodovány jedním rozhodcem, který bude vybrán v souladu s Rozhodčím a vnitřním řádem Evropského rozhodčího soudu, který je součástí Evropského rozhodčího centra se sídlem ve Štrasburku, a který je platný v době podání návrhu na rozhodčí řízení a jehož přijetí této doložky představuje přijetí. Sídlem rozhodčího soudu je Česká republika. Jednacím jazykem je čeština. Rozhodným hmotným právem je české právo.

Omezení

Strany se dohodly, že rozhodčí řízení se omezí na spor mezi stranami jednotlivě. V plném rozsahu povoleném zákonem platí, že (a) žádné rozhodčí řízení nesmí být spojeno s jiným řízením; (b) neexistuje žádné právo ani oprávnění k tomu, aby byl jakýkoli spor rozhodován hromadně nebo aby byly použity postupy hromadné žaloby; a (c) neexistuje žádné právo ani oprávnění k tomu, aby byl jakýkoli spor veden jako údajný zástupce jménem široké veřejnosti nebo jakýchkoli jiných osob.

Výjimky z rozhodčího řízení

Strany se dohodly, že výše uvedená ustanovení o závazném rozhodčím řízení se nevztahují na následující spory: (a) spory, jejichž cílem je vymáhat nebo chránit práva duševního vlastnictví některé ze stran nebo které se týkají jejich platnosti; (b) spory související s obviněním z krádeže, pirátství, narušení soukromí nebo neoprávněného použití nebo z nich vyplývající; a (c) spory o soudní zákaz. Pokud bude toto ustanovení shledáno nezákonným nebo nevymahatelným, pak se žádná ze stran nerozhodne rozhodnout jakýkoli Spor spadající do části tohoto ustanovení, která byla shledána nezákonnou nebo nevymahatelnou, a takový Spor bude rozhodnut příslušným soudem v rámci soudů uvedených pro příslušnost výše, přičemž strany souhlasí s tím, že se podrobí osobní příslušnosti tohoto soudu.

19. OPRAVY

Ve Službách se mohou vyskytovat informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, včetně popisů, cen, dostupnosti a různých dalších informací. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a kdykoli změnit nebo aktualizovat informace ve Službách bez předchozího upozornění.

20. ZŘEKNUTÍ SE POVINNOSTÍ

SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY PODLE STAVU A DOSTUPNOSTI. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SLUŽBY POUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ RIZIKO. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM SE ZŘÍKÁME VŠECH ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, V SOUVISLOSTI SE SLUŽBAMI A JEJICH POUŽÍVÁNÍM, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV. NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ ZÁRUKY ANI PROHLÁŠENÍ O PŘESNOSTI NEBO ÚPLNOSTI OBSAHU SLUŽEB ANI OBSAHU JAKÝCHKOLI WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO MOBILNÍCH APLIKACÍ, NA KTERÉ JSOU SLUŽBY PROPOJENY, A NEPŘEBÍRÁME ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI (1) CHYBY, OMYLY NEBO NEPŘESNOSTI OBSAHU A MATERIÁLŮ, (2) ZRANĚNÍ OSOB NEBO ŠKODY NA MAJETKU JAKÉKOLI POVAHY, KTERÉ JSOU DŮSLEDKEM VAŠEHO PŘÍSTUPU KE SLUŽBÁM A JEJICH POUŽÍVÁNÍ, (3) JAKÝKOLI NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP K NAŠIM ZABEZPEČENÝM SERVERŮM A/NEBO K VEŠKERÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM A/NEBO FINANČNÍM INFORMACÍM NA NICH ULOŽENÝM NEBO JEJICH POUŽITÍ, (4) JAKÉKOLI PŘERUŠENÍ NEBO ZASTAVENÍ PŘENOSU DO SLUŽEB NEBO ZE SLUŽEB, (5) JAKÉKOLI CHYBY, VIRY, TROJSKÉ KONĚ NEBO PODOBNÉ ÚTOKY, KTERÉ MOHOU BÝT DO SLUŽEB NEBO JEJICH PROSTŘEDNICTVÍM PŘENESENY TŘETÍ STRANOU, A/NEBO (6) JAKÉKOLI CHYBY NEBO OPOMENUTÍ V OBSAHU A MATERIÁLECH NEBO ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY NEBO ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU VZNIKLÉ V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU ZVEŘEJNĚNÉHO, PŘENESENÉHO NEBO JINAK ZPŘÍSTUPNĚNÉHO PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB. NERUČÍME, NESCHVALUJEME, NEGARANTUJEME ANI NEPŘEBÍRÁME ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÝ PRODUKT NEBO SLUŽBU INZEROVANOU NEBO NABÍZENOU TŘETÍ STRANOU PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB, JAKÝCHKOLI WEBOVÝCH STRÁNEK, NA KTERÉ VEDOU HYPERTEXTOVÉ ODKAZY, ANI ZA ŽÁDNOU WEBOVOU STRÁNKU NEBO MOBILNÍ APLIKACI UVEDENOU V JAKÉMKOLI BANNERU NEBO JINÉ REKLAMĚ, A NEBUDEME STRANOU ANI NIJAK NEODPOVÍDÁME ZA SLEDOVÁNÍ JAKÉKOLI TRANSAKCE MEZI VÁMI A POSKYTOVATELI PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB TŘETÍCH STRAN. STEJNĚ JAKO V PŘÍPADĚ NÁKUPU PRODUKTU NEBO SLUŽBY PROSTŘEDNICTVÍM JAKÉHOKOLI MÉDIA NEBO V JAKÉMKOLI PROSTŘEDÍ BYSTE SE MĚLI ŘÍDIT SVÝM NEJLEPŠÍM ÚSUDKEM A V PŘÍPADĚ POTŘEBY POSTUPOVAT OBEZŘETNĚ.

21. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDEME MY ANI NAŠI ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI NEBO ZÁSTUPCI ODPOVÍDAT VÁM ANI ŽÁDNÉ TŘETÍ STRANĚ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ, EXEMPLÁRNÍ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO SANKČNĚ NAHRAZOVANÉ ŠKODY, VČETNĚ UŠLÉHO ZISKU, UŠLÝCH PŘÍJMŮ, ZTRÁTY DAT NEBO JINÝCH ŠKOD VZNIKLÝCH V DŮSLEDKU VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE JSME BYLI NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNI. NEZÁVISLE NA NĚČEM, CO JE V TOMTO UPOZORNĚNÍ OBSAŽENO, JE NAŠE ODPOVĚDNOST VŮČI VÁM Z JAKÉKOLIV PŘÍČINY A BEZ OHLEDU NA FORMU ÚČINKU VŽDY OMEZENA NA ČÁSTKU, KTEROU JSTE NÁM ZAPLATILI, POKUD JSTE JI ZAPLATILI, V OBDOBÍ ŠESTI (6) MĚSÍCŮ PŘED VZNIKEM ÚČINKU. ZÁKONY NĚKTERÝCH STÁTŮ USA A MEZINÁRODNÍ ZÁKONY NEUMOŽŇUJÍ OMEZENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO VYLOUČENÍ ČI OMEZENÍ URČITÝCH ŠKOD. POKUD SE NA VÁS TYTO ZÁKONY VZTAHUJÍ, NEMUSÍ SE NA VÁS VZTAHOVAT NĚKTERÉ NEBO VŠECHNY VÝŠE UVEDENÉ VÝJIMKY NEBO OMEZENÍ A MŮŽETE MÍT DALŠÍ PRÁVA.

22. ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že nás, včetně našich dceřiných společností, přidružených společností a všech našich příslušných představitelů, zástupců, partnerů a zaměstnanců, budete bránit, odškodňovat a chránit před jakoukoli ztrátou, škodou, odpovědností, nárokem nebo požadavkem, včetně přiměřených poplatků a výdajů na právní zastoupení, vzneseným jakoukoli třetí stranou v důsledku nebo v důsledku: (1) vašich příspěvků; (2) používání Služeb; (3) porušení těchto právních podmínek; (4) jakéhokoli porušení vašich prohlášení a záruk uvedených v těchto právních podmínkách; (5) vašeho porušení práv třetí strany, mimo jiné včetně práv duševního vlastnictví; nebo (6) jakéhokoli zjevného škodlivého jednání vůči jinému uživateli Služeb, se kterým jste se prostřednictvím Služeb spojili. Bez ohledu na výše uvedené si vyhrazujeme právo převzít na vaše náklady výhradní obhajobu a kontrolu nad jakoukoli záležitostí, za kterou jste povinni nás odškodnit, a vy souhlasíte, že budete na své náklady spolupracovat při obhajobě takových nároků. Vynaložíme přiměřené úsilí, abychom vás informovali o každém takovém nároku, žalobě nebo řízení, které je předmětem tohoto odškodnění, jakmile se o něm dozvíme.

23. ÚDAJE UŽIVATELE

Budeme uchovávat určité údaje, které předáte Službám, za účelem správy výkonu Služeb, jakož i údaje týkající se vašeho používání Služeb. Přestože provádíme pravidelné rutinní zálohování dat, za všechna data, která přenášíte nebo která se týkají jakékoli činnosti, kterou jste provedli pomocí Služeb, nesete výhradní odpovědnost vy. Souhlasíte s tím, že vůči vám neneseme žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození takových dat, a tímto se vzdáváte jakéhokoli práva na žalobu vůči nám, které by z takové ztráty nebo poškození takových dat vyplývalo.

24. ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE, TRANSAKCE A PODPISY

Návštěva Služeb, zasílání e-mailů a vyplňování online formulářů představuje elektronickou komunikaci. Souhlasíte s přijímáním elektronické komunikace a souhlasíte s tím, že veškeré smlouvy, oznámení, sdělení a další komunikace, které vám poskytujeme elektronicky, prostřednictvím e-mailu a Služeb, splňují veškeré zákonné požadavky na písemnou formu takové komunikace. TÍMTO SOUHLASÍTE S POUŽÍVÁNÍM ELEKTRONICKÝCH PODPISŮ, SMLUV, OBJEDNÁVEK A DALŠÍCH ZÁZNAMŮ A S ELEKTRONICKÝM DORUČOVÁNÍM OZNÁMENÍ, ZÁSAD A ZÁZNAMŮ O TRANSAKCÍCH, KTERÉ JSME ZAHÁJILI NEBO DOKONČILI MY NEBO PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB. Tímto se vzdáváte jakýchkoli práv nebo požadavků vyplývajících ze zákonů, předpisů, pravidel, nařízení nebo jiných zákonů v jakékoli jurisdikci, které vyžadují originální podpis nebo doručení či uchovávání neelektronických záznamů, nebo plateb či poskytování úvěrů jinými než elektronickými prostředky.

25. RŮZNÉ

Tyto právní podmínky a veškeré zásady nebo provozní pravidla, které jsme zveřejnili ve Službách nebo v souvislosti se Službami, představují úplnou dohodu a ujednání mezi vámi a námi. Pokud neuplatníme nebo nevymůžeme jakékoli právo nebo ustanovení těchto právních podmínek, neznamená to, že jsme se takového práva nebo ustanovení vzdali. Tyto Právní podmínky platí v maximálním rozsahu povoleném zákonem. Můžeme kdykoli postoupit jakákoli nebo všechna naše práva a povinnosti jiným osobám. Neneseme odpovědnost za ztráty, škody, zpoždění nebo nečinnost způsobené příčinou, kterou nemůžeme ovlivnit. Pokud je některé ustanovení nebo část ustanovení těchto právních podmínek označeno za nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, je toto ustanovení nebo jeho část považováno za oddělitelné od těchto právních podmínek a nemá vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení. Mezi vámi a námi nevzniká v důsledku těchto Právních podmínek nebo používání Služeb žádný vztah společného podniku, partnerství, zaměstnaneckého poměru nebo zprostředkování. Souhlasíte s tím, že tyto Právní podmínky nebudou vykládány v náš neprospěch z důvodu jejich vypracování. Tímto se vzdáváte veškerých obranných námitek, které můžete mít na základě elektronické podoby těchto Právních podmínek a nedostatku podpisu stran těchto Právních podmínek.

26. KONTAKT

Chcete-li vyřešit stížnost týkající se Služeb nebo získat další informace o používání Služeb, kontaktujte nás na adrese:

INBROLLY s.r.o.
V Zahradách 337
Křenice 25084
Czechia
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tyto podmínky používání byly vytvořeny pomocí aplikace Termly Terms and Conditions Generator.

Cookies

Pro lepší používání stránek a pro náš obchod používáme jen nezbytné cookies.